Salgs- og leveringsbetingelser

Vi ønsker at din kjøpsopplevelse hos oss skal være så god som mulig. Det er viktig å lese igjennom salgs- og leveringsbetingelser før du bekrefter ordren.

Vi anbefaler deg spesielt å sette deg inn i følgende punkter: 3) Ordrebekreftelser  6) Oppmåling   7) Montering   11) Leveringstidspunkt   17) Reklamasjon   21) Relativ Luftfuktighet

 

​1. Generelle bestemmelser

 

Disse salgsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra Fagtrapp AS. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig skriftlig avtalt.

 

2. Tilbud

 

2.1. Prisene i tilbud er gyldig i 3 måneder fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt i tilbudet

2.2. Alle priser er oppgitt i enhetspriser i NOK inkl mva til forbuker.

2.3. Alle priser er oppgitt i enhetspriser i NOK eks mva til bedrifter.

2.4. Utstedte tilbud basert på mottatte plantegninger og / eller beskrivelse og der Fagtrapp AS selv ikke har kontrollert alle detaljer må anses som et stipulert prisoverslag og det tas forbehold om prisjusteringer etter oppmåling.

2.5. Alle priser forutsetter helt komplett levering i en leveranse.

 

3. Ordrebekreftelser

 

3.1. Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere at ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Kunde må skriftlig bekrefte leveransebeskrivelsen før produksjon kan starte. Leveringstiden er alltid fra 3 uker fra ordren er godkjent av kunde.

3.2. Muntlige opplysninger eller avtaler gjort med Fagtrapp AS er kun bindende for Fagtrapp AS dersom disse blir gjentatt skriftlig per epost.

3.3. I tilfeller der trappen leveres korrekt ihht ordrebekreftelse, men der kunde mener det foreligger feil i utførsel vil dette bli avvist dersom kunde ikke kan fremvise skriftlig dokumentasjon på annen utførsel og der annen utførsel er bekreftet fra Fagtrapp AS

3.4. Dersom ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som alltid er retningsgivende for trappens detaljer uten unntak.

3.5. Alle priser forutsetter helt komplett levering i en leveranse.

 

4. Målangivelser

 

Alle mål oppgis i centimeter dersom ikke annet er angitt.

 

5. Krav til trapperommet

 

Det forutsettes at trapperommet er ryddig og bygget i henhold til instrukser angitt
på side punkt 6.1 – Krav til trapperom.

 

6. Oppmåling

 

6.1. Oppmåling er inkludert inntil 200 km tur-retur fra fabrikken dersom annet ikke er avtalt eller
beskrevet. Før måltagning finner sted,må kunde sørge for at trapperommet er ferdigstilt i henhold til instrukser under.

Krav til trapperom illustrasjon Norske Trevarer

Krav til trapperom illustrasjon Norske Trevarer

6.2. Dersom kunde likevel ønsker måltagning før alle punktene i trappemanualen er oppfylt og/eller før vegger og gulv er ferdige,gjøres det oppmerksom på at kunde selv står fullt ut ansvarlig for målene og må selv dekke alle ekstra kostnader ved eventuelle avvik i mål ved montering.

6.3. Dersom kunde bestiller oppmåling og dette ikke kan gjennomføres pga manglende arbeider fra kundens side, påløper ny oppmålingskostnad kr. 950 inkl mva for nytt besøk. Dersom leveringsstedet er lengre enn 200 km tur – retur fra fabrikken,tilkommer også km og kjøretid for tiden kr. 6 kr pr kilometer og kr.560 pr time inklusive MVA.

6.4. Kunde kan ikke under noen omstendigheter gjøre endringer i og / eller rundt trapperom som resulterer i avvik på målene på tegningen som oversendes til kunde fra Fagtrapp AS etter utført oppmåling. Dersom kunde likevel gjør endinger i trapperom etter oppmåling er dette på egen risiko og evnt feil som kan oppstå på bakgrunn av dette vil bli belastet kunde fullt ut.

6.5. Dersom kunde bygger trapperom etter måltegninger fra Fagtrapp AS forplikter kunde seg å følge tegningene som Fagtrapp AS sender pr epost eller post fullt ut. Dersom mål likevel ikke stemmer og mål fra Fagrapp AS ikke er fulgt vil alle kostnader knyttet til omgjøring eller tilpasning ved montering belastes kunde fullt ut.

 

7. Montering

 

7.1. Montering inkluderer komplett trapp med komplett gelender. Det forutsettes at trappen leveres komplett med gelender, veggelender og gulvrekkverk ved første gangs besøk.

7.2. Kunde er selv ansvarlig for tilstrekkelig innfestning i vegg for håndløpere. Fagtrapp AS tar intet ansvar for håndløpernes holdbarhet pga.manglende innfesting. Fagtrapp AS kan i tilfeller der vegginnfesting ikke er god nok utelate å montere vegghåndløpere før kunde har sørget for tilstrekkelig spikerslag/forankringer. I tilfeller der vegg kun består av gips og stålstendere tilbys ikke montering av vegghåndløpere. I slike tilfeller må kunde besørge dette selv.

7.3. Kunde har ansvaret for påvisning av skjulte elektriske,vanninstallasjoner og / eller andre skjulte installasjoner i vegger.Dette må dokumenteres skriftlig til oss pr e-post dersom dette er forhold som må hensyntas. Fagtrapp AS svarer ikke for skader i rør og / eller elektriske installasjoner ved montering

7.4. Det forutsettes at montering kan igangsettes straks montøren har ankommet leveringsadressen.

7.5. Dersom montøren må vente før montering kan påbegynnes som skyldes forsinkelser fra kunde tilkommer ekstra kostnader.

7.6. Dersom trappen ikke kan ferdigstilles ved første gangs besøk pga manglende arbeider fra kundens side,dette kan feks være manglende gulv,vegger og/eller andre arbeider i/og eller rundt trapperommet, vil det påløpe ekstra kostnader dersom Fagtrapp AS må avtale nytt besøk. Kostnader for tiden kr 6,- per kilometer og arbeider kr. 560,- pr time inklusive MVA.

Inngår ikke i standard leveranse og montering.

– Hulltagning for trapp i tak og/eller vegger

– Demontering og bortkjøring av eksisterende trapp. Kan tilbys,men inngår ikke dersom dette ikke er avtalt og inngår i tilbud og/eller ordrebekreftelse.

– Listverk ved vanger og / eller gulv

– Fuging ved vanger og / eller gulv

– Listverk ved gulvrekkverk og / eller gulv

– Fuging ved gulvrekkverk og / eller gulv

– Bjelkelagskledning rundt etasjeskille

– I tilfeller der kunde ikke har tilpasset parkett/spon/gulv helt ut til netto åpning vil det tilkomme ekstra kostnader dersom dette må utføres av Fagtrapp AS

– Trapper i prosjekt – for Utbyggere. I tilfeller der trappen installeres før andre innvendige arbeider er ferdigstilt og trappen benyttes av andre i perioden fra montering til overtagelse av kunde skjer gjør vi oppmerksom på at Fagtrapp AS har intet ansvar for påførte skader og / eller merker, tilsølning etc. Trappen benyttes med stor forsiktighet i byggeperioden og på egen risiko. Påførte skader som måtte være registrert på forbefaringer og / eller på overtagelsesforretning er ikke Fagtrapp AS sitt ansvar. Behøves utbedringer på trappen før overagelse pga påførte skader,må byggherre / utbygger selv koordinere og dekke disse kostnadene fullt ut.

 

8. Utførsel

 

8.1. De leverte produktene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet.

8.2. Profileringer, detaljkonstruksjoner og materialvalg er den til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal for å kunne gjøres gjeldende være notert på ordrebekreftelse.

8.3. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordrenummer for å sikre korrekt utførsel

 

9. Produktansvar

 

9.1. Fagtrapp AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte:

1) På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse.

2) På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av det solgte forårsaker.

9.2. Fagtrapp AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller annen økonomisk konsekvenstap.

9.3. Hvis en tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette.

9.4. Fagtrapp AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.

 

10. Forsendelser

 

10.1. Forsendelse skjer med transport fra Nortransport AS

10.2. Kunden skal gi skriftlig beskjed i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Fagtrapp AS har angitt. Kunden skal underrette Fagtrapp AS om når transporten kan gjennomføres.

 

11. Leveringstidspunkt

 

11.1. Levering skjer i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelsen. Leveringstiden er likevel kun antatt leveringsuke. Fagtrapp AS forbeholder seg retten til å endre på denne på kort varsel. Det tas forbehold om forcemajeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, streik og andre hindringer Fagtrapp AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra Fagtrapp AS sine leverandører fritar også Fagtrapp AS for ethvert ansvar.

11.2. Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Fagtrapp AS har fått alle tekniske spørsmål og endelige avgjørelser klarlagt av kjøper. Forsinkede leveranser gir ikke rett til prisavslag.

11.3. Leveringstiden er uten unntak minimum 3 uker regnet fra korrekte mål som gir grunnlag for igangsetting av produksjon. I tilfeller der kunden har trapp fra før som skal fjernes av oss og/eller kunde er det viktig at denne ikke fjernes før Fagtrapp AS har gitt eksakt leveringsdato når trappen er klar for levering.

11.4. Dersom utsettelse av levering skjer av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Lagerleie vil påløpe fra opprinnelig leveringsuke med kr.50 pr døgn inkl mva til levering finner sted.

11.5. Glassleveranser. Fyllinger i glass bestilles fortløpende etter endelige kontrollmål. Leveringstiden kan i perioder være 6-8 uker fra bestilling.I tilfeller der kunde ønsker trapp levert før glass er ankommet,tilkommer ekstra kostnader ved ekstra montering. Fagtrapp AS leverer trefyllinger som sikkerhetstengsel til glass monteres i visse tilfeller. Dette gjelder likevel ikke der glass er beregnet innfestet med adaptere på vanger og / eller bjelkelagskant. Trefyllinger leveres i ubehandlet og upusset overflate. Ekstra kostnad på dette beregnes i hvert enkelt tilfelle.Trefyllinger og ekstra montering inngår ikke dersom dette ikke er oppgitt i tilbud og / eller ordrebekreftelsen.

 

12. Leveringssted

 

12.1. Levering skjer til bekreftet leveringsadresse.

12.2. Kjøper er ansvarlig for at bil kan kjøre fram til lossested på en forsvarlig måte.

12.3. Ventetid og unødig forlengelse av lossetid må betales fullt ut av kjøper.

12.4. Kjøper er ansvarlig for at det er en person på stedet ved levering og som kan hjelpe til med lossing.

 

13. Overflatebehandlinger

 

13.1. Malte overflater leveres i standard farge S 0502y med 2 lag. Ønskes andre farger, tilbys dette mot tillegg i pris.

13.2. Lakkerte overflater leveres som naturlakk uten fargepigmenter med 2 lag.

13.3. Beisede overflater tilbys med 1 lag beis i tillegg til 2 lag lakk toppstrøk mattlakk. Beisede overflater etter kundens parkett og / eller laminatprøve tilbys ikke. Det gis aldri noen garanti på fargelikhet mot kundens gulv. Kunde må selv velge ønsket farge utifra standardsortimentet og selv vurdere hvilken farge som passer best.

13.4. Overflatebehandlede flater kan ha skjolder, ujevnheter, små skjønnhetsfeil og nyanseforskjeller. Dette er helt normalt ved overflatebehandling på ekte tre og dekkes ikke av reklamasjonsretten.

14. Fraktomkostninger. Oppgitt pristilbud gjelder normalt fritt levert hjem/byggeplass så fremt ikke annet er nevnt i ordrebekreftelsen. 

 

15. Fraktskader

 

15.1. Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet ved mottak av varene. NB: kvittering uten anmerking for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort.

15.2. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere eller gi prisavslag. Erstatningen kan uansett aldri overstige varens totale pris.

 

16. Betalingsbetingelser

 

16.1. Netto per 10 dager dersom ikke annet er avtalt.

16.2. Vi kredittvurderer alle våre kunder. Du vil derfor motta et gjenspartbrev per post i det du bestiller et produkt hos oss. Ved ikke godkjent kredittsjekk må hele fakturaen være innbetalt før levering og montering kan skje. Det gis i slike tilfeller ingen kredittid.Levering og montering vil ikke skje før hele fakturaen er innbetalt i sin helhet.

16.3. Leverte varer er vår eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt. Fagtrapp AS har salgspant i de leverte varer.Vi forbeholder oss retten til å demontere og ta tilbake leverte og monterte produkter der betaling ikke har funnet sted tross flere påminnelser. Fagtrapp AS svarer ikke for merker eller skader etter demonterte produkter i tilfeller der produkter plukkes ned og tas med tilbake til oss.

 

17. Reklamasjon

 

17.1. Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig snarest. Feil dokumenteres med bilder og sendes pr epost senest 5 dager etter at mangel/feil oppdages. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

17.2. Trapper er skreddersydd til det enkelte trapperom. Det betyr at man på forhånd ikke kan vite om plasseringen til alle hull som skal bores og skruer som skal brukes. Å bore og skru i trappen er en del av montasjen siden innfestingen ikke kan standardiseres. Tilsvarende er trappen laget av et materiale som beveger seg med temperatur og fuktighet. Selv om alle deler passet perfekt ved tilvirkning, kan det være nødvendig å bearbeide og pusse deler sammen under installasjon. Operasjoner som nevnt gjør det nødvendig å flikke overflatebehandlingen. Dette kan ha et omfang alt fra en liten flekk med maling i forbindelse med litt riving rundt et borehull – til full overmaling av en fremvange.

17.3. Treverk er et naturmateriale der farge og strukturforskjeller er helt normalt. Treverk vil bevege seg med utvidelse og krymping i forhold til luftfuktigheten i rommet der det befinner seg. Normalt er luftfuktigheten innendørs lav etter vinteren, og høy på høsten. Varmepumpe, varmekabler under trapp, og plassering av varme- og fuktkilder (fryseboks, vaskemaskin, tørketrommel, varmtvannsbereder) under trapp kan påvirke trevirket med kraftig uttørking og ulik luftfuktighet over og under trappen. Som et resultat av dette kan det oppstå mindre sprekker og ujevnheter. Ved bevegelse i treverket kan det oppstå kneppelyder og knirk. Små tørkesprekker og knirk godkjennes ikke som reklamasjon. Dersom kunden selv overflatebehandler trappen, er det også risiko for at knirk og /eller kneppelyder kan forekomme. Vi gjør spesielt oppmerksom på at all reklamasjonsrett bortfaller ved knirk og kneppelyder i tilfeller der kunde selv overflatebehandler trappen.

17.4. Bygging av bod og/eller rom under trapp øker risikoen for brytning/bevegelser i trappen. Dette kan medføre knirk og/eller kneppelyder. Det godtas ikke reklamasjon på knirk og / eller kneppelyder der kunde har bygget rom/bod under/inntil trappen. Trapper som bygges inn og gulvet har varme vil varmen fra gulv bli stengt inne under trapp og muligheten for knirk er meget stor. Knirk og / eller kneppelyder som følge av dette dekkes ikke av reklamasjonsretten.

17.5. Det må ikke legges varme i gulv under trappen. Velger man likevel å gjøre dette gjør vi oppmerksom på at sprekker/utflising i trekverket kan forekomme. Sprekker/utflising i treverket grunnet varme i gulv under trappen dekkes ikke av reklamasjonsretten.

17.6. Kunde har ikke anledning til å holde tilbake større beløp enn vareverdi på påvist feil frem til feilen er utbedret fra Fagtrapp AS.

17.7. Fagtrapp AS vil fakturere sine kostnader ved uberettiget reklamasjon.

17.8. Det forutsettes fullt oppgjør for at våre garantier skal gjøres gjeldende.

 

18. Besiktigelse

 

18.1. Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 2 meters avstand i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys eller uten blits dersom man benytter et kamera). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som en reklamasjon.

18.2. På øvrige produkter er det garanti i følge kjøpsloven.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis: 

1. Monteringen ikke er korrekt utført (dersom montering er foretatt av kunde )

2. Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert

3. Varer med skade eller feil blir montert, før besiktigelse og eventuelt utbedring er utført.

18.6. Aksepterte reklamasjoner vil enten bli utbedret eller gitt et prisavslag.

18.7. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

19. Tvist

 

Tvist etter denne avtale behandles etter Norsk lov etter selgers verneting.

 

20. Anvendelighet

 

Vilkårene gjelder for alle kjøp hos Fagtrapp AS, men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig

 

21. Relativ Luftfuktighet ( RF)

 

Under følger nyttige tips til hva som kan gjøres for å ta bedre vare på den nye trappen din. Fuktigheten inne i boligen er størst om høsten like før vi begynner å fyre. For nordiske forhold varierer den relative luftfuktigheten ( RF) mellom 20-80 %.Trappen leveres fra fabrikken med en fuktighet på rundt 8-9 %. Optimale forhold for produkter av tre i et inneklima er en relativ luftfuktighet ( RF) på mellom 40-60 %, med temperatur fra mellom 18-24 grader Celsius.

Om vinteren tar vi inn kald og vanndampfattig luft og varmer den opp. Den relative luftfuktigheten ( RF) vil da synke, og vil om vi ikke gjør noen tiltak komme ned på 20-30 % . Dette tilsvarer en trefuktighet på rundt 6 % ved 20 °C. Ved stor luftveksling og høyere innetemperatur og/eller perioder med ekstra streng kulde kan det bli enda tørrere.

Fuktinnholdet i trappens konstruksjon vil svinge minst fra rundt 12 % om høsten til rundt 6 % på slutten av fyringssesongen, med et årssnitt på 9-10 %. Forskjellen i trefuktigheten mellom høst og vår vil bli rundt 6 %. Denne store variasjonen vil normalt føre til at trematerialer vil få sprekker og litt kuvinger/små sprekkdannelser i fyringssesongen. Dette går normalt tilbake i den fuktige årstiden eller når fuktigheten går opp igjen til mellom 40-60 % over lengre tid.

Fagtrapp AS kan ikke holdes ansvarlig for de naturlige reaksjonene på produktet. For å forhindre eller redusere mulighetene for slike fuktavhengige forandringer i din bolig, anbefaler vi at du benytter en luftfukter under de tørreste periodene.

Vi som produsent/leverandør har ingen påvirkningskraft på hva dere gjør av tiltak for at den relative luftfuktigheten ( RF) ikke skal komme under 40% som er den kritiske grensen for hva trappen vil tåle. Dette er veldig viktig og et ansvar som ligger på dere som bruker av produktet. Det er derfor veldig viktig at det tilføres fukt i den tørreste årstiden slik at faren for uttørking blir så liten som overhodet mulig.

Med gulvvarme (el, vannbåren varme) forsterkes uttørkingen av treverket ytterligere.

Husk at tre er et levende materiale som utvider seg og krymper med variasjonen i den relative luftfuktigheten (RF).

Ønsker du ytterligere informasjon, send oss gjerne en mail på post@fagtrapp.no eller ring oss på 62 58 03 03.